Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

20/08/2021 | 0
Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1635/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 với  02 mục tiêu: Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2289/QĐ-TTg; từng bước thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường nhằm tăng hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Kế hoạch có 03 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Xây dựng, trình ban hành Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030.

2. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước. 

Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm chính như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ a) Có trách nhiệm phổ biến Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 2289/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức nhân viên thuộc quyền quản lý của đơn vị, đồng thời lập kế hoạch triển khai, kiểm tra việc thực hiện. b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong nội dung Chiến lược trong khuôn khổ phạm vi thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ được giao (tại phụ lục 2); cụ thể hóa thực hiện Chiến lược bằng cách lồng ghép thực hiện nhiệm vụ vào các kế hoạch, đề án, dự án, đề tài hàng năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ ngày 15 tháng 10 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường) để tổng hợp, trình Bộ trưởng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ theo quy định. 

2. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan a) Xây dựng trình ban hành Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước; b) Xây dựng báo cáo định kỳ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu; c) Tổng hợp ý kiến của các đơn vị về các vướng mắc (nếu có), xây dựng phương án trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

3. Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trong việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường.

4. Cục Biến đổi khí hậu: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trong việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

5. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan a) Tham mưu Lãnh đạo Bộ trong việc cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ Chiến lược thông qua việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai lồng ghép vào các kế hoạch, đề án, dự án, đề tài; đồng thời định hướng ưu tiên bố trí ngân sách hàng năm cho các hoạt động thực hiện Chiến lược; b) Trình Lãnh đạo Bộ ban hành danh mục thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mở mới về triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng; triển khai thực hiện thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường.

6. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan a) Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ban hành danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở giao trực tiếp cho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về xây dựng Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030; hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường; b) Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ban hành danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở giao trực tiếp cho Tổng cục Môi trường và Cục 5 Biến đổi khí hậu về xây dựng chính sách, quy định cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

TTH.KHCN