Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Kết quả đăng ký sở hữu trí tuệ của nhiệm vụ TNMT.2017.06.07. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh, Trung tâm thông tin, dữ liệu biển và hải đảo Quốc gia - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Phần mềm cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển trong môi trường mạng

21/10/2021 | 0
Loại hình: Chươnng trình máy tính (không bao gồm dữ liệu) Số: 3083/2021/QTG cấp cho Chủ sở hữu. Đơn vị cấp: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tác giả: Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Viết Tấn, Võ Xuân Hùng
Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hạnh

Loại hình: Chương trình máy tính (không bao gồm dữ liệu)

Số: 3083/2021/QTG cấp cho Chủ sở hữu ngày 06/5/2021..

Đơn vị cấp: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Là sản phẩm của nhiệm vụ TNMT.2017.06.07.

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin, dữ liệu biển và hải đảo Quốc gia - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.