Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ lĩnh vực biển và hải đảo: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

20/11/2021 | 0
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”. Mã số: TNMT.2018.06.05.

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Mã số: TNMT.2018.06.05.

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Nhất Thống.

Thời gian: Từ 14h30 phút ngày 20/11/2021;

Hình thức họp: Trực tuyến 

Trân trọng thông báo./.