Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Nghiệm thu dự án tăng cường năng lực của Viện Khoa học Tài nguyên nước

24/11/2021 | 0

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định số 2236/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn, đánh giá nghiệm thu dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Tài nguyên nước. 

Thực hiện Quyết định trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp nghiệm thu Dự án nêu trên vào thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại phòng họp trực tuyến. 

Mục tiêu chung của dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu, hiện đại hoá trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ về tài nguyên nước.

Mục tiêu cụ thể của dự án: 

- Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị, máy móc có cấu hình cao, trang thiết bị chuyên ngành đồng bộ, hiện đại, nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu thu thập và xử lý thông tin dữ liệu về tài nguyên nước.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các cán bộ theo hướng tiếp cận với những công nghệ tiên tiến trên thế giới và phù hợp với thực tế phát triển ở Việt Nam. Phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu có trình độ chuyên môn sâu để có thể đảm nhiệm được các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế về tài nguyên nước.

- Phát triển các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên nước bền vững.

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ của Viện trong các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước.

                                                                                                                                 HM