Tin Khoa học Công nghệ trong nước

Triển khai các nội dung liên quan Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương

12/09/2020 | 0
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (văn bản kèm theo).

Để triển khai Kế hoạch nêu trên, Bộ đã có thông báo số 4497/BTNMT-KHCN ngày 24 /8/2020 về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ triển khai Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020 .

Trong đó, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Phổ biến đến các tổ chức KH&CN trực thuộc các nội dung liên quan Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ để đưa vào Chương trình khoa học và công nghệ các cấp nhằm củng cố luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về rác thải nhựa đại dương, tái chế, tái sử dụng rác thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam (Mục 8, nội dung III tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020).

3. Xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức rà soát, hoàn thiện, xây dựng mới hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương (Mục 13, nội dung 4 tại tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020). Văn bản đề xuất đề nghị gửi về Bộ (Qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 30 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp./.