Tin tức sự kiện

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí kiên (18/5/1901-18/5/2021)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.07

Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 8h30 ngày 08 tháng 04 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc”, mã số TNMT.2017.03.07. - Chủ chì: TS....

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển”, mã số TNMT.2017.06.01. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ"Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nội dung bảo vệ môi trường tại cảng biển và quy trình kiểm tra, cơ chế giám sát tiếp nhận chất thải phát sinh tại cảng biển”, mã số TNMT.2017.06.01. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Trung

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày 6 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 02 đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2017.03.02 và TNMT.2017.03.06, kết thúc năm 2020.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc"

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV). Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc", mã số TNMT.2017.03.7, Chủ nhiệm đề tài: KS. Kiều Trung Thủy

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.03

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 13h30 ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy", mã số TNMT.2017.03.03. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa...

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.01

- Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Xác lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình lập và maket chú giải bản đồ địa chất tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc Việt Nam", mã số TNMT.2017.03.01. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng...

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.10

Thực hiện Quyết định số 3029/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 9h00 ngày 24 tháng 02 năm 2021 tại Phòng 1801, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của Luật Khoáng sản và đề xuất cơ chế chính sách để thay đổi những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010. mã số nhiệm vụ: TNMT.2017.03.10. Chủ...

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Huyên

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.03

ổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. La Mai Sơn.

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.01

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Mai Trọng Tú.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2017.03.10

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Công Thủy.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.05.23 "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu"

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Chiến lươc, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu", mã số TNMT.2017.05.23, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tùng Lâm

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04. Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Huyền

Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp bộ mở mới năm 2021 thuộc chương trình thuộc Chương trình TNMT.04 giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 04 tháng 02 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình TNMT.04/21-25.

Tổng số: 239 bản ghi.