Tin Khoa học Công nghệ của Bộ

Thông báo kết quả của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định của Thủ tướng chính phủnăm 2022

Theo Quy định tại khoản 9 Điều 19 Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ kết thúc theo Quyết định 2680 lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản

Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ kết thúc theo Quyết định 2680 lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản

Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ kết thúc theo Quyết định 2680 lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản

Thực hiện Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thiện hồ sơ kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.17

Thực hiện Quyết định số 1575/QĐ-BTNMT ngày 10/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 14h00 ngày 26 tháng 8 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoạch toán giá trị tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hạch phát triển bền vững. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Lào Cai", mã số TNMT.2018.03.17. - Chủ chì: ThS. Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa...

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.04

Thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào 9h30 ngày 07 tháng 8 năm 2021 tại Phòng Họp trực tuyến, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã họp để đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình GIS phục vụ dự báo biến động một số thành phần môi truờng do ảnh hưởng của hoạt động khai thác than; thử nghiệm tại một số khu vực tỉnh Quảng Ninh", mã số TNMT.2018.03.04. -...

Thông báo Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo kết thúc năm 2020

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất chế độ ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp đặc thù ngành tài nguyên và môi trường biển.

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.03.07

Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 01 đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2017.03.07

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Mã số TNMT.2018.05.36

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo và đề xuất giải pháp kiểm soát ngập lụt ở lưu vực sông Bàn Thạch;

Thông báo họp Hội đồng tư vấn tuyển đánh giá, nghiêm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, mã số TNMT.2018.02.05

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định các thành phần trong cân bằng nước và lượng nước có thể phân bổ cho nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông”.

THÔNG BÁO: Họp Hội đồng và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo.

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất áp dụng công nghệ quan trắc liên tục một số đặc trưng động lực ven biển và diễn biến đường bờ, thử nghiệm cho bờ biển tỉnh Quảng Bình. Mã số: TNMT.2017.06.13. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Khắc Đoàn. Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Thông báo Kết quả họp Tổ thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021 mã số TNMT.2021.02.09 (lần 2)

hực hiện quyết định số 922/BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2021.02.09.

Kết quả nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2018.03.09

hực hiện Quyết định số 1184/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2021 do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì thực hiện, vào 9h00 ngày 23 tháng 07 năm 2021 tại Phòng 1010, nhà A, trụ sở Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Phòng họp trực tuyến: https://htt-khcn.monre.gov.vn/pvtntcuong, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp...

Công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ TNMT.2017.03.01

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BTNMT công nhận kết quả thực hiện 01 đề tài cấp Bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, mã số TNMT.2017.03.01. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH:

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực đất đai. Mã số TNMT.2018.01.01

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ do Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, mã số TNMT.2018.01.01: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất tiêu chí đối với các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng trong quy hoạch sử dụng đất

Tổng số: 145 bản ghi.