Tin tức sự kiện

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Cơ sở khoa học của việc quy định cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu vực biển”, mã số TNMT.2017.06.09. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Huyên

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.03

ổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. La Mai Sơn.

Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.01

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Mai Trọng Tú.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2017.03.10

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kiểm định Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Công Thủy.

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.05.23 "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu"

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Chiến lươc, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì thực hiện, nhiệm vụ "Nghiên cứu, đánh giá trhực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu", mã số TNMT.2017.05.23, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tùng Lâm

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04.

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất áp dụng mô hình tổ chức quản lý nhà nước theo hệ thống ngành dọc đối với một số lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương”. Mã số TNMT.2017.10.04. Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Huyền

Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp bộ mở mới năm 2021 thuộc chương trình thuộc Chương trình TNMT.04 giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 04 tháng 02 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình TNMT.04/21-25.

Xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ 2021-2030

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1/2021.

Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

Ngày 18 tháng 01 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 79/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020. Một trong những sự kiện nổi bật là "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020 được tổng kết đánh giá với nhiều đóng góp quan trọng".

Phê duyệt các nhiệm vụ thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2835/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình TNMT.04/21-25

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) lĩnh vực công nghệ thông tin

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng 02 TCVN lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay, các hồ sơ đã được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phê duyệt tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2021 thuộc Chương trình KH&CN TNMT.02/21-25

Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 2834/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình TNMT.02/21-25

Tổng số: 409 bản ghi.