Văn bản

Số hiệu Trích yếu
64/2013/QH13 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ 2011
08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ 2013
1318/QĐ-BKHCN Quyết định 1318/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
66/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ
3086/QĐ-BTNMT Quản lý hoạt động xây dựng Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường
78/2014/NĐ-CP Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
31/2014/TT-BKHCN Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 78/2014/NĐ-CP)
2086/QĐ-BTNMT Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
562/QĐ-TTg Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025
Tổng số: 46 bản ghi.