Thông tin văn bản

1062/QĐ-TTg

09/08/2018
Sở hữu trí tuệ
Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng chính phủ
14/06/2016
14/06/2016
Còn hiệu lực
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam
Quyết định 1062/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020