Thông tin văn bản

113/HVKHCN

08/04/2019
Khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Công văn
01/04/2019
01/04/2019
Còn hiệu lực
Viện trưởng PGS.TS. Hoàng Minh
Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số công nghệ và đổi mới sáng tạo (WEF)_Phần I, II

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp  chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Theo đó, Chính phủ đã đặt mục tiêu “Nâng xếp hạng Đổi mới sáng tạo – GII (của WIPO) lên 5-7 bậc, trong năm 2019 tăng từ 2-3 bậc”.

Một số chỉ tiêu cụ thể khác cũng đã được đặt ra như:

– Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin lên 10 – 15 bậc; năm 2019 tăng 5 – 7 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

– Nâng xếp hạng chỉ số Tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức lên từ 15 – 20 bậc; năm 2019 tăng 5 – 7 bậc (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì).

– Nâng xếp hạng chỉ số Hợp tác nghiên cứu nhà trường – doanh nghiệp lên 10 – 15 bậc; năm 2019 tăng 3 – 5 bậc (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì).

– Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình kinh doanh lên 15 – 20 bậc; năm 2019 tăng 5 – 7 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

– Nâng xếp hạng chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình của tổ chức lên 10 – 15 bậc; năm 2019 tăng 3 – 5 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

– Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Sáng tạo trực tuyến lên 10 – 14 bậc; năm 2019 tăng 3 – 5 bậc (Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì).

Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) được phân công làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo của WIPO và có trách nhiệm xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần; tài liệu hướng dẫn phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ đầu mối theo dõi bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo của WIPO do Chính phủ phân công tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP (về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp  chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020), Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII năm 2017 và năm 2018. Tài liệu đã được in ấn và phát hành đến các bộ, cơ quan, địa phương từ cuối năm 2017 và cuối năm 2018.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 và để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, cơ quan, địa phương và những người quan tâm tìm hiểu về bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo GII, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo đăng tải tài liệu này trên trang thông tin điện tử chính thức của Học viện và của Bộ KH&CN. Tài liệu được chia thành 02 văn bản như sau:

  • Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII – Phần 1 và Phần 2

Phần 1: Giới thiệu chung về Khung chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu và Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Phần 2: Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số ĐMST

  • Sổ tay hướng dẫn chỉ số Đổi mới sáng tạo GII – Phần 3

Phần 3: Phụ lục hướng dẫn truy cập dữ liệu và báo cáo liên quan

Báo cáo GII năm 2019 sẽ được tổ chức WIPO công bố vào quý 3/2019. Sau khi Báo cáo được công bố, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh Sổ tay hướng dẫn để phù hợp với các nội dung mới của Báo cáo.

Các chỉ số ĐMST rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau nên có những thuật ngữ chuyên ngành có thể chưa được hoàn toàn chính xác, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, độc giả để tiếp tục hoàn thiện.