Thông tin văn bản

1318/QĐ-BKHCN

31/07/2018
Khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định của Bộ trưởng
05/06/2015
05/06/2015
Còn hiệu lực
Nguyễn Quân
Quyết định 1318/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành