Thông tin văn bản

1677/QĐ-BTNMT

19/08/2019
Khoa học và công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định của Bộ trưởng
05/07/2019
01/08/2019
Còn hiệu lực
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
Quản lý hoạt động xây dựng Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường
Thay thế Quyết định 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016