Thông tin văn bản

2086/QĐ-BTNMT

31/07/2018
Giải thưởng KHCN
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định của Bộ trưởng
28/06/2018
28/06/2018
Còn hiệu lực
Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường