Thông tin văn bản

2132/QĐ-BTNMT

28/08/2019
Khoa học và công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định của Bộ trưởng
21/08/2019
21/08/2019
Còn hiệu lực
Võ Tuấn Nhân
Quyết định số 2132/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019