Thông tin văn bản

2245/QĐ-TTg

09/08/2018
Khoa học và công nghệ
Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng chính phủ
11/12/2015
11/12/2015
Còn hiệu lực
Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Quyết định 2245/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế