Thông tin văn bản

2726-QĐ-BTNMT

19/10/2018
Quản lý nhà nước chung
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định của Bộ trưởng
12/10/2018
12/10/2018
Còn hiệu lực
Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Phê duyệt đề án tự chủ cho Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai