Thông tin văn bản

2736/QĐ-BTNMT, 04-12-2020

04/01/2021
Khoa học và công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định của Bộ trưởng
04/01/2020
04/01/2020
Còn hiệu lực
Trần Hồng Hà
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.01/21-25