Thông tin văn bản

29/2013/QH13

30/07/2018
Khoa học và công nghệ
Quốc hội
Luật
18/06/2013
18/01/2014
Còn hiệu lực
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Luật khoa học và công nghệ 2011