Thông tin văn bản

3086/QĐ-BTNMT

31/07/2018
Tiêu chuẩn quy chuẩn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định của Bộ trưởng
30/12/2016
30/12/2016
Hết hiệu lực
Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Quản lý hoạt động xây dựng Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường
Thay thế bởi Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2019