Thông tin văn bản

31/2014/TT-BKHCN

31/07/2018
Giải thưởng KHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư
06/11/2014
20/12/2014
Còn hiệu lực
Thứ trưởng Trần Văn Tùng
Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 78/2014/NĐ-CP)