Thông tin văn bản

64/2013/QH13

30/07/2018
Quản lý nhà nước chung
Quốc hội
Hiến pháp Việt Nam
28/11/2013
01/01/2014
Còn hiệu lực
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.