Thông tin văn bản

66/2017/TT-BTNMT

31/07/2018
Khoa học và công nghệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư
27/12/2017
27/12/2017
Còn hiệu lực
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Thay thế Thông tư 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường