Thông tin văn bản

996/QĐ-TTg

28/09/2018
Đo lường
Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng chính phủ
10/08/2018
10/08/2018
Còn hiệu lực
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam
Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”