Thông tin văn bản

Số: 2086/QĐ-BTNMT

26/08/2018
Giải thưởng KHCN
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định của Bộ trưởng
28/06/2018
28/06/2018
Còn hiệu lực
Trần Hồng Hà
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định Số: 2086/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2018 về việc ban hành Quy chế xét  tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường