Văn bản

Số hiệu Trích yếu
2250/QĐ-BTNMT Phê duyệt mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm chính và chỉ tiêu đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020”, mã số TNMT.07/16-20
2251/QĐ-BTNMT Phê duyệt mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm chính và chỉ tiêu đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội”, mã số TNMT.08/16-20
1660/QĐ-TTg Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020
14/2008/QĐ-TTg Quyết định 14/2008/QĐ-TTg phê duyệt “kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”
553/2017/QĐ-TTg Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030
667/QĐ-TTg Đề án Phát triển Hế tri thức Việt số hóa
494/QĐ-TTG Thành lập ban chỉ đạo đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa"
186/BKHCN-TTKHCN Đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa
19-2017/NQ-CP Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
231/QĐ-BTNMT Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện NQ 19 /2017/NQ-CP tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Tổng số: 46 bản ghi.