Văn bản

Số hiệu Trích yếu
2245/QĐ-TTg Quyết định 2245/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế
1062/QĐ-TTg Quyết định 1062/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
17/2017/TT-BKHCN Quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Số: 2086/QĐ-BTNMT Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
996/QĐ-TTg Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
2726-QĐ-BTNMT Phê duyệt đề án tự chủ cho Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai
2725-QĐ-BTNM Phê duyệt phương án tự chủ cho Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường
2724-QĐ-BTNMT Giao tự chủ tài chính cho Viện Khoa học KTTV&BĐKH
2723-QĐ-BTNMT Phê duyệt PA tự chủ tài chính cho Viện Khoa học Đo đạc bản đồ
2722-QĐ-BTNMT Phê duyệt phương án tự chủ cho Viện Khoa học địa chất khoáng sản
Tổng số: 46 bản ghi.