Văn bản

Số hiệu Trích yếu
2721-QĐ-BTNMT Phê duyệt phương án tự chủ tài chính cho Viện CLCSTNMT
113/HVKHCN Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số công nghệ và đổi mới sáng tạo (WEF)_Phần I, II
26/2018/TT-BTNMT Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1677/QĐ-BTNMT Quản lý hoạt động xây dựng Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường
2132/QĐ-BTNMT Quyết định số 2132/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019
2736/QĐ-BTNMT, 04-12-2020 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.01/21-25
Tổng số: 46 bản ghi.